ชอบด้วยกฎหมาย

ตามบทบัญญัติของมาตรา 6-III และ 19 ของกฎหมายฉบับที่ 2004-575 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2004 เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรียกว่า L.C.E.N. เราแจ้งให้ผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมไซต์ www.moommam.fr ทราบถึงข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อมูลทางกฎหมาย:

สถานะเจ้าของ: บริษัท
ชื่อ: Moom Mam
ที่อยู่ของสํานักงานจดทะเบียน: 19 rue de Mogador, 75009 Paris

ที่อยู่อีเมล: contact@marki&co.fr

หมายเลขทะเบียน RCS: 513 048 298 RCS Paris

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม:

โฮสต์ของเว็บไซต์คือ: SITEGROUND C. de Prim, 19, bajo izquierda, 28004 Madrid, Spain